Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Hande Suher


Prof.Dr. Hande Suher

1929 yılında İstanbul’da doğdu.  Annesi Hadiye Çağlar, İstanbul’da batı kültürü ile yetiştirilmiş,  İstanbul Yeldeğirmeni Fransız Kız Okulunda öğrenim görmüştür. Eski ve aydın  İstanbullu bir ailenin üyesidir. Babası Ali Agah Çağlar, Kırımdan gelerek Konya- Meram’a yerleştirilmiş bir ailenin üyesidir. Dedesinin yönetim görevi ile Afyon, Hama, Humus, Şam’da görev almış olmasından ötürü babası öğrenimini İstanbul’da dayısının  yanında yapmıştır. 1914 yılında Y. Mühendis mektebine girmiş, 1916 yılında demiryolları bursu ile Berlin TH. da öğrenimine devam etmiştir. Aile genelde teknik alanda öğrenim görmüştür.  Babası ile beraber dayısı, babasının teyzesinin oğlu, amcası, ağabeyisi, inşaat mühendisidir.  Kendisi  mimarlık alanını dileyerek seçmiştir. Ağabeyisi merhum Haluk Çağlar’ın oğlu Almanya’da Informatik (MBA) öğrenimini almıştır ve orada çalışmaktadır. Ağabeyisinin kızı da Alman edebiyatı eğitimi (M.A.) görmüştür.  Halen Almanya’da araştırma alanında çalışmaktadır.

Hande Suher, İlk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta yaptı.  1946-47’de İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi’ne girerek, 1950-51 yılında mezun oldu. Aynı yıl Fakültenin Şehircilik Kürsüsüne Asistan olarak atandı.  1954 yılında İskan Üniteleri ad ve konulu Yeterlik Tezini verdi.  1956 yılında Bölge Planlama alanında ülkemizde ilk çalışma olarak “İstanbul’da Bölge Planlamasına Yardımcı Bir Araştırma” ad ve konulu Doçentlik tezi ve sınavı aşamalarını başarı ile tamamlayarak, Üniversiteler arası  Kurulca seçilmiş olan Bilim Jürisinden Doçent ünvanını aldı.  1965 yılında “Yerleşmeler ve Özel Fonksiyon İlişkileri” ad ve konulu profesörlük tezi ve yayınları ile profesör ünvanını aldı ve aynı kürsüye atandı. 1973 yılında Planlama Teorileri ve Metodu Kürsüsü Başkanı olarak görevlendirildi.  1983 yılında Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü kurulduktan sonra Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı olarak 1995 yılına kadar görev aldı.

Akademik görevleri dışında 1974-77 yılları arasında İ.T.Ü Senatosu’nda Mimarlık Fakültesi Senatörü ve 1977-80 yılları arasında İ.T.Ü. de ilk bayan Dekan olarak Mimarlık Fakültesi Dekanı görevlerini seçimle kazandı.

1956-57 yıllarında İsviçre’de, Cenevre’de Prof.Marc.J. Saugey’in yardımcısı olarak görev yaptı.  1963-64 yıllarında İngiltere’de Cambridge’de ve İngiltere yeni şehirlerinde, 1983 yılında Fransa’da Paris Metropoliten Bölgesi, yeni şehirlerinde çalışma ve incelemeler yaptı.

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi dışında, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, ADMMA Mimarlık Bölümü Şehircilik derslerini ve atölye çalışmalarını yönetti.  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, Yapı Araştırma Kurumu, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü, İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları üyesi olarak Fakülte Kurulunca seçimle görevlendirildi.  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisinin ilk Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

1963-89 yılları arasında 1.-6. Beş Yıllık Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyonlarında üye ve Başkan olarak görev yaptı.  1975-76 yıllarında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ve İ.T.Ü. Senatosu’nca İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu Başkanlığı ile görevlendirildi.  Üniversite dışında ayrıca Kültür Bakanlığı Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi olarak Fakülte Kurulu ve İ.T.Ü Senato’sunca görevlendirildi.  İstanbul 1 nolu Koruma Kurulu Başkanı ve Koruma Y. Kurulu üyesi olarak görev yaptı.  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yetkili Kuruları ve İ.T.Ü. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2000 yılı Nazım Plan Çalışmaları Danışma ve Denetleme Kurulunda Üniversite, Fakülte, Bölüm temsilcisi olarak 1992-94 yılları arasında görevlendirildi.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak 1979’dan itibaren iki dönem seçimle görevde bulundu.

Yönetiminde 14  Doktora Tezi, Şehircilik Dalı’nda biri Fansızca dilinde olmak üzere 29 adet Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Dalı’nda 4 Yüksek Lisans Tezi olarak 33 adet tez hazırlandı.  Şehircilik ve Şehir Planlama dersleri için öğrencilere dağıtılan 11 adet ders notları dışında 10 kitabı, uluslararası ve ulusal bilimsel ve mesleki toplantılara sunulmuş 10 adeti İngilizce olmak üzere 64 adet bildirisi ve yayınlanmış 40 adet makalesi vardır.  Yönetiminde 9 adet araştırma projesi tamamlanmıştır. Bilimsel ve mesleki konularda panel, sempozyum, kollogyum çalışmalarına katılmış, rapor hazırlamış, radyo ve televizyon programlarında, ülkede ve yurtdışında olmak üzere toplam 58 konuşma yapmıştır.

İ.T.Ü., O.D.T.Ü., M.S.Ü., Y.T.Ü., 9 Eylül, E.Ü. de Y.Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Tezleri Bilim Jürisi üyesi olarak ve yükseltmeler için komisyon üyesi olarak çok sayıda rapor hazırlamıştır.  T.C. Danıştay 6.ve 8. Daireleri  İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerince talep edilen bilirkişi raporlarını, 3 üye olarak sunmuşlar, böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya’da İmar Planlarına müdahale, Kentsel ve Çevresel Koruma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konularında, kararların alınmasında katkıda bulunmuşlardır.

Prof. H. Suher  bilimsel ve mesleki çalışmaları olarak, Kitap, Ders notu, Makale, Bildiri, Araştırma Projesi, Konferans, Sempozyum, Panel katılımları ile geliştirmiş olduğu toplam 276 adet çalışmasının 55 adedini 02.06.1996 tarihinde başlayan emeklilik döneminde bireysel ve ortak makale, bildiri, araştırma, konferans, sempozyum vb. etkinlikler olarak yapmıştır.

Mesleki Faaliyet olarak ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarıda 17 adet çeşitli ödül kazanmıştır.  Mimari proje yarışması sonrası inşaa edilmiş Malatya Bölge Teknik Tarım Okulu ve İstanbul Sheraton Oteli olarak tanınan ve halen Ceylan-Intercontinental Otel binası  AHE Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi üyesi olarak, Giverola-Tossa Tatil Köyü ve Büyük Ankara Oteli Prof. J. Marc Saugey’nin yardımcısı olarak katıldığı uygulanmış projeleri arasındadır.

İ.T.Ü. Rektörlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği kapsamında, Bolu Kültür Parkı ve tesisleri ve İstanbul Demokrasi Parkı ve tesislerinin projelendirmesinde ve uygulamasında proje yürütücüsü olarak takım çalışmasında görev almıştır.

Prof.H. Suher Fransızca ve İngilizce bilir.  Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi eski Dekanı ve öğretim üyelerinden, halen emekli öğretim üyesi Prof. Esad SUHER ile evlidir.

Prof. H. Suher halen İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalında, Şehir Planlama ve Şehirsel Tasarım programlarında 1 adet doktora tezi danışmanlığı görevi yanısıra, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dallarında Y. Lisans ve Doktora programlarında ders vermektedir.  Prof. H. Suher T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirmesi Komisyonu üyesidir.